Коммерциялық банкінің пассив операциялары

Коммерциялық банкінің пассив операциялары
Пассивные операции коммерческого банка

Коммерциялық банкінің ресурстары қандай қаражат есебінен құралады?

За счет каких средств формируются ресурсы коммерческого банка?

Коммерциялық банкінің ресурстары меншікті және тартылынды қаражаттың есебінен құралады. Банкінің меншікті ресурстарына мыналар жатады:

Ресурсы коммерческого банка формируются за счет собственных и привлеченных средств. К собственным ресурсам банка относятся:

- жарғылық капитал;

- уставный капитал;

- сақтық және арнаулы қорлар;

- резервный и специальные фонды;

- міндетті сақтық қорлар;

- обязательные резервы;

- сақтандыру сақтық қорлары;

- страховые резервы;

- бөлінбеген пайда.

- нераспределенная прибыль.

Жарғылық капитал қандай қаражат есебінен құралады?

За счет каких средств формируется уставный капитал?

Жарғылық капитал қатысушылардың меншікті қаражаты есебінен құралады және банкінің өтемпаздығы үшін жұмсалады. Жарғылық капиталдың ең аз мөлшерін уәкілетті орган айқындайды.

Уставный капитал формируется за счет собственных средств участников и служит для ликвидности банка. Минимальный размер уставного капитала определяется уполномоченным органом.

Банкінің сақтық қоры қандай қаражаттан құралады?

Какие средства формируют резервный фонд банка?

Банкінің сақтық қоры пайдадан аударылатын қаражат есебінен құралады және банкінің негізгі қызметі кезінде шеккен залалды жабу үшін қызмет етеді. Қордың ең аз шамасы жарғылық капитал шамасының 15%-ын құрайды.

Резервный фонд банка формируется за счет отчислений от прибыли и служит для покрытия убытков, возникающих при основной деятельности банка. Минимальная величина фонда составляет 15% от величины уставного капитала.

Арнаулы қорлар не үшін құралады?

Для чего формируются специальные фонды?

Арнаулы қорлар:

Специальные фонды формируются для:

- экономикалық ынталандыру;

- экономического стимулирования;

- негізгі қорлардың тозуы;

- износа основных фондов;

- өндірістік мақсат үшін құралады.

- производственного назначения.

Міндетті сақтық қорлар қандай мақсаттар үшін құралады?

Для каких целей формируются обязательные резервы?

Міндетті сақтық қорлар несие бойынша және бағалы қағаздармен жасалатын операциялардан болатын ықтимал шығасыны жабу үшін құралады.

Обязательные резервы формируются для покрытия возможных потерь по ссудам и от операций с ценными бумагами.

Сақтандыру сақтық қорлары қандай мақсатпен құрылады?

Для каких целей создаются страховые резервы?

Сақтандыру сақтық қорлары бағалы қағаздарға салынған салымдардың ықтимал құнсыздануы мен берілген несие бойынша шығасыны қамтамасыз ету үшін құрылады.

Страховые резервы создаются под возможное обесценение вложений в ценные бумаги и потери по выданным кредитам.

Бөлінбеген пайда қандай қаражаттан құралады?

Какие средства формируют нераспределенную прибыль?

Бөлінбейтін пайданы пайданың бюджетке төленетін төлемдерден, сақтық капиталға, арнаулы қорларға аударымдардан, дивиденд төлегеннен кейін қалған бөлігі құрайды.

Часть прибыли, остающаяся после платежей в бюджет, отчислений в резервный капитал, специальные фонды и выплаты дивидендов формируют нераспределенную прибыль.

Тартылынды қаражат қалай құралады?

Как формируются привлеченные средства?

Тартылынды қаражат мынадай банк операциялары арқылы құралады:

Привлеченные средства формируются посредством следующих банковских операций:

- басқа заңды тұлғалардан алынған несие мен қарызды тарту;

- привлечение кредитов и займов, полученных от других юридических лиц;

- депозиттік операциялар.

- депозитные операции.

Депозиттік операциялар деп қандай операцияларды айтады?

Какие операции называют депозитными?

Депозиттік операциялар деп заңды және жеке тұлғалардың ақшалай қаражатын банкілердің белгілі бір мерзімге не талап етілмелі салымға тарту жөніндегі операцияларын айтады.

Депозитными называют операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады на определенный срок либо до востребования.

Не нәрсе депозиттік операциялардың объектісі болып табылады?

Что является объектом депозитных операций?

Депозиттік операциялардың объектісі – депозиттер — депозиттік операциялардың субъектілері банкіге салатын және банк операцияларын жүзеге асырудың қолданыстағы тәртібіне орай банкіде белгілі бір уақытқа сақталатын ақшалай қаражат сомасы.

Объектом депозитных операций являются депозиты — суммы денежных средств, которые субъекты депозитных операций вносят в банк и, которые на определенное время оседают на счетах в банке в силу действующего порядка осуществления банковских операций.

Депозиттер экономикалық мазмұнына қарай қандай топтарға бөлінеді?

На какие группы подразделяются депозиты по экономическому содержанию?

Депозиттер үш топқа бөлінеді:

Депозиты подразделяются на три группы:

- мерзімдік депозиттер;

- срочные депозиты;

- талап етілмелі депозиттер;

- депозиты до востребования;

- халықтың аманаттық салымы.

- сберегательные вклады населения.

Мерзімдік депозиттер қалай жіктеледі?

Как классифицируются срочные депозиты?

Мерзімдік депозиттер мерзіміне қарай жіктеледі:

Срочные депозиты классифицируются в зависимости от их срока:

- 3 айға дейінгі мерзімдегі депозиттер;

- депозиты со сроком до 3 месяцев;

- 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімдегі депозиттер;

- депозиты со сроком от 3 до 6 месяцев;

- 6 айдан 9 айға дейінгі мерзімдегі депозиттер;

- депозиты со сроком от 6 до 9 месяцев;

- 9 айдан 12 айға дейінгі мерзімдегі депозиттер;

- депозиты со сроком от 9 до 12 месяцев;

- 12 айдан жоғары мерзімдегі депозиттер.

- депозиты со сроком свыше 12 месяцев.

Талап етілмелі депозиттер қалай жіктеледі?

Как классифицируются депозиты до востребования?

Олар шоттарда сақталатын қаражаттың сипаты мен тиесілілігіне қарай жіктеледі. Олар мыналар болуы мүмкін:

Они классифицируются в зависимости от характера и принадлежности средств, хранящихся на счетах. Это могут быть:

- түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің есеп айырысу, ағымдағы, бюджеттік шоттарындағы қаражат;

- средства на расчетных, текущих, бюджетных счетах предприятий, организаций и учреждений разных форм собственности;

- түрлі (нысаналы экономикалық мақсаттар бойынша) қорларды сақтау жөніндегі арнаулы шоттардағы қаражат;

- средства на специальных счетах по хранению различных (по целевому экономическому назначению) фондов;

- кәсіпорындардың күрделі салымдарға арналған меншікті қаражаты;

- собственные средства предприятий, предназначенные для капитальных вложений;

- кәсіпорындар мен ұйымдардың есеп айырысу шоттарындағы қаражат;

- средства предприятий и организаций в расчетных счетах;

- басқа банкілермен есеп айырысу жөніндегі корреспонденттік шоттардағы қаражат;

- средства на корреспондентских счетах по расчетам с другими банками;

- жергілікті бюджеттердің қаражаты, т.б.

- средства местных бюджетов и др.

Банкілер аманат салымдардың қандай түрлерін пайдаланады?

Какие виды сберегательных вкладов используются банками?

Банкілер аманат салымдар-дың сақталу ерекшеліктеріне қарай олардың мынадай түрлерін пайдаланады:

Банками, в зависимости от особенностей их хранения, используются следующие виды сберегательных вкладов:

- мерзімдік;

- срочные;

- қосымша жарналы мерзімдік;

- срочные с дополнительными взносами;

- ұтыстық;

- выигрышные;

- ақшалай-заттай ұтыстық;

- денежно-вещевые выигрышные;

- жастарға арналған сыйлықақылы;

- молодежно-премиальные;

- шартты;

- условные;

- ұсынушыға арналған;

- на предъявителя;

- ағымдағы шоттар;

- текущие счета;

- талап етілмелі;

- до востребования;

- аманаттық сертификаттар;

- сберегательные сертификаты;

- пластикалық карточкалар.

- пластиковые карточки.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»